bnf/slim-typo3

Slim Framework integration for TYPO3